حل تمرین های فصل ششم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفرنژاد قمی

با سلام خدمت همگی 😊

امروز با حل تمرین های فصل ششم کتاب برنامه نویسی جاوا استاد جعفرنژاد قمی در خدمت شما هستیم

این فصل همونطور که حتما خوندید خیلی پرحجم بود اما خیلی هم مهمه

بحث آرایه ها از اون مباحثیه که زیاد تو برنامه نویسی بدردمون میخوره و خیلی جاها میتونیم ازش استفاده کنیم

تعداد تمریناش نسبت به فصل های قبل یخورده کمتره اما حجم کد نویسی زیاده 🙃

تمرینای این فصل به نظرم از فصل های قبل خیلــــــی سختتره 🙄😡 و زمان خیلی بیشتری صرف کردم تا اونا رو حل کنم 😓

یه چیز رو میخواستم اینجا بگم که تو تمرینا برای تعیین اندازه آرایه هم میتونید مقدار رو از کاربر بخواید و هم میتونید اندازه رو به صورت final بنویسید و بعدش اونو به آرایه تون معرفی کنید من بعضی جاها برای کاهش حجم کد خودم دستی وارد میکنم تا زیاد وقت نبره اما بعضی جاها هم از کاربر میخوام که بهم مقدار بدن 😊

امیدوارم که این فصل و همینطور قصل های قبل به کارتون بیاد ، طبق گفته های قبلی فصل به فصل میریم جلو اگه خدا بخواد وقت باشه


حل تمرین های فصل پنجم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفرنژاد قمی

حل تمرین های فصل چهارم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفرنژاد قمی

حل تمرین های فصل سوم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفرنژاد قمی

حل تمرین های فصل دوم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفر نژاد قمی


ضمنا اگر سوالی داشتید زیر همین پست ثبت کنید🤗🎓

بریم سراغ حل مسائل 💪😀😀

۱- برنامه ای بنوسید که داده هایی را از ورودی خوانده در دو آرایه x و y قرار دهد . سپس اعضای متناظر x و y را در آرایه z قرار دهد. هر یک از آرایه ها را در یک ستون …

نکته : اندازه آرایه رو من دستی وارد کردم اما شما میتونید از کاربر اندازه رو بخواید 👥

 package solution6_1;
import java.util.*;
public class Solution6_1 {
 private static final int n = 5;
 public static void main(String[] args) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 int X[]=new int[n];
 int Y[]= new int[n];
 int Z[] = new int[n];
 int i,j,jame=0;
 double jazr;
 for (i=0;i<X.length;i++){
 System.out.printf("Adad [%d] Araye X Ra Vared konid : ",i+1);
 X[i]=in.nextInt();
 }
 System.out.println("**************************"); 
 for (i=0;i<Y.length;i++){
 System.out.printf("Adad [%d] Araye Y Ra Vared konid : ",i+1);
 Y[i]=in.nextInt();
 }
 for (i=0;i<X.length;i++)
 {
 Z[i]=X[i]*Y[i];
 jame+=Z[i];
 }
 System.out.println("[X]\t[Y]\t[Z]"); 
 for (i=0;i<n;i++){
 System.out.print(X[i]);
 System.out.print("\t"+Y[i]);
 System.out.println("\t"+Z[i]);
 }
 System.out.println("Natije Jazr :"+Math.sqrt(jame));
 }
 
} 

۲- برنامه ای برای حل این مسئله بنویسید: دانشجویان در درس کامپیوتر نمراتی را به دست آوردند. می خواهیم میانگین این نمرات را به دست آورید و به هر دانشجو بر اساس قاعده رتبه ای اختصاص دهید….

 package solution6_2;
import java.util.*;
public class Solution6_2 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 int daneshjoo[], n, i, j,jame=0,s;
 float moadel;
 System.out.print("Tedad Daneshjoyan Ra Vared Konid : ");
 n = in.nextInt();
 daneshjoo = new int[n];
 for (i = 0; i < daneshjoo.length; i++) {
 System.out.printf("Nomre Daneshjoo [%d] Ra Vared Konid : ", i + 1);
 daneshjoo[i] = in.nextInt();
 jame += daneshjoo[i];
 }
 moadel = jame/n;
 System.out.println("Nomre \t Kaleme");
 for (i=0;i<daneshjoo.length;i++){
 if (daneshjoo[i]>=moadel-10||daneshjoo[i]<=moadel+10){
 System.out.printf("[%d] \t Satisfactory \n",daneshjoo[i]);
 }
 else 
 System.out.printf("[%d] \t UnSatisfactory \n",daneshjoo[i]); 
 }
 }
 } 

۳- برنامه تمرین ۲ را با این فرض انجام دهید: اطلاعات ورودی شامل نام ، شماره دانشجویی و نمره است. خروجی این برنامه شامل چهار ستون است. ستون اول نام دانشجو ، ستون دوم شماره دانشجو ، ستون سوم نمره و ستون چهارم رتبه دانشجو است.

package solution6_3;
import java.util.*;
public class Solution6_3 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 String name[];
 double number[];
 int n, i, jame = 0;
 float nomre[], moadel;
 System.out.print("Tedad Daneshjoyan Ra Vared Konid : ");
 n = in.nextInt();
 name = new String[n];
 number = new double[n];
 nomre = new float[n];
 for (i = 0; i < n; i++) {
 System.out.printf("Nam Daneshjoo [%d] : ", i + 1);
 name[i] = in.next();
 System.out.printf("Shomare Daneshjooei [%d] : ", i + 1);
 number[i] = in.nextDouble();
 System.out.printf("Nomre Daneshjoo [%d] : ", i + 1);
 nomre[i] = in.nextFloat();
 jame += nomre[i];
 }
 moadel = jame / n;
 System.out.println("********************");
 System.out.println("Nam \t Shomare \t Nomre \t Rotbe");
 for (i = 0; i < n; i++) {
 System.out.printf("%s\t%f\t%.2f\t", name[i], number[i], nomre[i]);
 if (nomre[i] >= moadel - 10 || nomre[i] <= moadel + 10) {
 System.out.printf("Satisfactory \n", nomre[i]);
 } else {
 System.out.printf("UnSatisfactory \n", nomre[i]);
 }
 }
 }
}

۴- برنامه ای بنویسید که اعداد اول ۲ تا ۲۰۰ را پیدا کرده در آرایه ای ذخیره نماید.

import java.util.*;
public class Solution6_4 {
 public static void main(String[] args) {
 int i, c;
 Vector avval = new Vector();
 for (i = 2; i <= 200; i++) {
 c = maghsom(i);
 if (c == 0) {
 avval.addElement(i);
 }
 }
 for (i = 0; i<200;i++) {
 System.out.print(avval.elementAt(i) + "\t");
 if ((i + 1) % 10 == 0) {
 System.out.println();
 }
 }
 }
 public static int maghsom(int n) {
 int i, c = 0;
 for (i = 2; i <= n / 2; i++) {
 if (n % i == 0) {
 c++;
 }
 }
 return c;
 }
}

۵- برنامه ای بنویسید که کد مورس را برای جمله ای که به نقطه ختم می شود تولید کند. این جمله فقط حاوی حروف a تا z و فضای خالی است. پس از خواندن کد مورس در آرایه ای از رشته ها برنامه باید هر کلمه رشته را خوانده کد مورس معادل آن را تولید و چاپ کند.

نکته : من واسه کامل کردن برنامه اعداد و چند تا علامت دیگه هم بهش اضافه کردم ☺

 package solution6_5;
import java.util.*;
public class Solution6_5 {
 public static void main(String[] args) {
 char[] english = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l',
 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x',
 'y', 'z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0',
 ',', '.', '?'};
 String[] morse = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....", "..",
 ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".---.", "--.-", ".-.",
 "...", "-", "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--..", ".----",
 "..---", "...--", "....-", ".....", "-....", "--...", "---..", "----.",
 "-----", "--..--", ".-.-.-", "..--.."};
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Please enter Text : ");
 String userInput= in.next().toLowerCase();
 StringBuffer st = new StringBuffer(userInput);
 while (userInput.lastIndexOf('.')==-1){
 userInput = in.next();
 st.append(userInput);
 }
 char[] chars = st.toString().toCharArray();
 String str = "";
 for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
 for (int j = 0; j < english.length; j++) {
 if (english[j] == chars[i]) {
 str = str + morse[j] + " ";
 }
 }
 }
 System.out.print("Result : ");
 System.out.println(str);
 }
} 

۶- برنامه ای بنویسید که دو عدد ۲۰ رقمی را خوانده با هم جمع کند و به خروجی ببرد.

package solution6_6;
import java.util.*;
public class Solution6_6 {
 static Scanner in = new Scanner(System.in);
 public static void main(String[] args) {
 int i, temp, n = 20;
 int[] num1, num2, sum;
 num1 = new int[n];
 num2 = new int[n];
 sum = new int[n];
 for (i = 0; i<n;i++) {
 System.out.print("Enter num1[" + (i + 1) + "] : ");
 num1[i] = in.nextInt();
 }
 for (i = 0; i<n;i++) {
 temp = 0;
 System.out.print("Enter num2[" + (i + 1) + "] : ");
 num2[i] = in.nextInt();
 }
 for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
 sum[i] += num1[i] + num2[i];
 if (i > 0) {
 temp = sum[i] / 10;
 sum[i] %= 10;
 sum[i - 1] += temp;
 }
 }
 System.out.print("Result : ");
 for (i = 0; i<n;i++)
 System.out.print(sum[i]) ;
 }
}

۷- برنامه ای بنویسید که دو چند جمله ای را از ورودی خوانده در آرایه ای ذخیره نماید. سپس حاصل جمع و حاصل ضرب آن دو چند جمله ای را محاسبه کند و به صورت چند جمله ای به خروجی ببرد ….

نکته : این سوال ابهام زیاد داره واسه من ، یکم بیشتر فکر میکنم حل که کردم باز کدشو قرار میدم .😐

۸- برنامه ای بنویسید که دو ماتریس ۴*۳ را از ورودی خوانده حاصل جمع آنها را محاسبه کند و هر سه ماتریس را به خروجی ببرد.

package solution6_8;
import java.util.*;
public class Solution6_8 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 int i,j;
 int m1[][] = new int[3][4];
 int m2[][] = new int[3][4];
 int jame[][] = new int[3][4];
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 System.out.printf("Matrix 1th [%d,%d] Ra Vared Konid : ",i+1,j+1);
 m1[i][j]=in.nextInt();
 }
 }
 System.out.println("=======================");
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 System.out.printf("Matrix 2th [%d,%d] Ra Vared Konid : ",i+1,j+1);
 m2[i][j]=in.nextInt();
 }
 }
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 jame[i][j]=m1[i][j]+m2[i][j];
 }
 }
 System.out.println("Matrix Aval : ");
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 System.out.print(m1[i][j]+" ");
 }
 System.out.println();
 }
 System.out.println("Matrix Dovom : ");
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 System.out.print(m2[i][j]+" ");
 }
 System.out.println();
 }
 System.out.println("Jame Matrix : ");
 for (i=0;i<3;i++){
 for(j=0;j<4;j++){
 System.out.print(jame[i][j]+" ");
 }
 System.out.println();
 }
 }
}

4 دیدگاه On حل تمرین های فصل ششم کتاب برنامه نویسی جاوا جعفرنژاد قمی

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.