نابغه هندسه ایران

ما ایرانیها ساده ترین آدمهای روی زمینیم خانم مریم کریمی نابغه هندسه ایران از دانشگاه فردوسی بفرست به یه گروه دیگه تغییر میکنه…… آخه چرا ما باید چنین چیزی رو قبول کنیم یه چند تا emoji کنار هم قرار دادن باید چنین داستانی رو بهمراه داشته باشه که کار یک نابغه هندسه دانشگاه فردوسی خانم کریمی زحمت چنین کاری رو بکشه تازه هم حتما شماره موبایل داده تا ما اگر اطمینان نداریم بهش زنگ بزنیم مرسی نابغه هندسه 😐