استراحت مطلق

فیلم رو دیدم کاری به کیفیت فیلم ندارم

تا این حد سانسور؟؟؟ 

خوب مگه مجبوری اون صحنه ها رو پخش کنی

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.